תנאי שימוש

חשוב! אנא קרא תנאי שימוש אלה בעיון ובקפידה, שכן השימוש באתר ובתכניו מעיד על הסכמתך ואישורך המלאים לאמור בתנאי שימוש אלה.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.
השימוש באתר ובתנאים המוצגים בו מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן:

 

בעלות

האתר וכל המידע הכלול בו, וכן התכנים, לרבות טקסט, גרפיקה וצליל, מיועדים לספק מידע ואמצעי התקשרות עבור המשתמש, והינם רכושם הבלעדי של תאגיד קימברלי-קלארק וחברת הבת קימברלי בע"מ, המורשית מטעם קימברלי קלארק ("קימברלי-קלארק"), והם מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.


תנאי שימוש

תכני האתר מיועדים ומורשים לשימוש פרטי בלבד, ואין לעשות בהם כל שימוש מסחרי או כל שימוש אחר. אינך רשאי להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן תוכנו של אתר אינטרנט זה וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע. הסכם זה מעניק לך הרשאה בלבד להשתמש באתר על-פי תנאי השימוש האמורים לאתר זה בלבד.

 

קניין רוחני

סימני המסחר וכל הסימנים האחרים הכלולים באתר זה הינם סימני מסחר קנייניים של בעליהם. אינך רשאי לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר, בלא קבלת הסכמתה של קימברלי-קלארק לכך, בכתב ומראש.

 

רעיונות ביוזמת המציע

קימברלי-קלארק שמחה מאוד לקבל כל הערה ולענות על שאלות שעשויות להיות לך באשר למוצרים ולחברה. עם זאת, אין לנו אפשרות לקבל כל רעיונות, הצעות או תכנים ביוזמת המציע הנוגעים לפיתוח, עיצוב, ייצור או שיווק המוצרים שלנו.
מדיניות זו מיועדת למנוע כל אי-הבנה אפשרית של משתמש המספק הערות או רעיונות באשר למוצרים או לרעיונות אשר פותחו על ידי עובדי קימברלי-קלארק. במקרה של העסקה עתידית בקימברלי-קלארק, כל תוכן המסופק על ידך באמצעות אתר אינטרנט זה אינו מהווה כל חלק מהסכם העסקה נוכחי או עתידי. יתרה מכך, כל ייצוג הכלול באתר זה אינו מהווה כל התחייבות או מחויבות מצידה של קימברלי-קלארק, המקיימת עם עובדיה קשרים לפי שיקול דעת.

 

קישוריות ויחסים עם חברות אחרות

לעיתים אתר זה מספק קישוריות לאתרים אחרים באינטרנט ומידע בנוגע לחברות אחרות ומשאבים אחרים. היות ואין לנו כל שליטה על אתרים ומשאבים אלה, את(ה) המשתמש(ת), מאשר(ת) ומסכים (מסכימה), כי אנו איננו אחראים לזמינותם, שאיננו תומכים בתכנים הכלולים בהם, או שחלה עלינו אחריות או חבות לתוכן, מוצרים, שירותים או חומרים אחרים כלשהם, הכלולים בהם או זמינים בהם, או לכל נזק או אובדן שנגרם בקשר עם השימוש בהם. אנו מבקשים להסב את תשומת לבך לכך שהתכתובת שלך, הקשרים העסקיים (כולל תשלום ואספקת סחורות או שירותים כלשהם וכל שאר התנאים, ההתניות, האחריות או המצג המתייחסים אליהם), או השתתפות בקידום מכירות עם מפרסמים וחברות אחרות שנמצאים באתר שלנו או באמצעותו ככל שיהיו, מתבצעים ומתקיימים בלעדית בינך לבין המפרסם או החברה הנדונה. הסכמתך נתונה בזה לכך שאנו לא נישא באחריות או בחבות לאובדן או נזק מכל סוג שהוא שנגרמים לך כתוצאה מנוכחות מפרסמים או חברות כאלה באתר שלנו.

 

גילוי נאות ושליחת מידע

כל מידע הנשלח על ידך לאתר זה ובאמצעות דואר אלקטרוני לקימברלי-קלארק אינו סודי, קימברלי-קלארק רשאית להשתמש בכל מידע מהסוג האמור בכל אופן,לכל מטרה,ללא חיוב או אחריות.כל התקשרות בכל אמצעי וכל תוכן אחר (לרבות רעיונות ביוזמת המציע, הצעות או כל תוכן אחר) הנשלחים על ידך לאתר זה או באמצעות דואר אלקטרוני לקימברלי-קלארק, הינם ונותרים ללא מגבלת זמן,בבעלותה הבלעדית של קימברלי-קלארק, וקימברלי-קלארק רשאית לעשות בהם שימוש לכל מטרה,מסחרית או אחרת,ללא כל אחריות משפטית או ערבות מצידה. בעצם השימוש שלך באתר אינטרנט כאמצעי להעברת מידע לקימברלי-קלארק למטרת פיתוח קשרי ספק-לקוח,הנך מתחייב וערב לנכונות, דיוק ושלמות מפרט חומרי הגלם וכל מידע אחר הנמסר על ידך, וכן הנך מתחייב וערב ליידע את קימברלי-קלארק בגין כל שינוי או עדכון למידע זה אשר נמסר על ידך

 

תחום אחריות

המוצרים האמורים באתר אינטרנט זה אינם בהכרח זמינים במדינתך. קימברלי-קלארק אינה נושאת באחריות משפטית כלשהי ואינה ערבה כי המידע והתכנים הכלולים באתר זה, לרבות מידע ותכנים אחרים המקדמים את המוצרים האמורים באתר זה, מתאימים וזמינים לשימוש באזורים אחרים.

 

כתב ויתור

קימברלי-קלארק אינה נושאת באחריות משפטית כלשהי ואינה ערבה כי המידע הנכלל באתר אינטרנט זה (לרבות תוכן מילולי וגראפי) הינו מדויק, מהימן או מלא. קימברלי-קלארק מוותרת בזאת במפורש ושוללת כל תנאי או התניות אחריות בין אם מפורשים או שאינם מוצהרים כאן, כל עוד השלילה או הויתור מותרים על פי החוק החל. קימברלי-קלארק שוללת כל אחריות או ערבות על כך שאתר זה או השרת שעליו מתארח האתר נקיים מכל וירוס או דבר מה מזיק אחר.

 

הגבלת אחריות

קימברלי-קלארק שוללת כל אחריות כלפי כל אדם עבור כל נזק או אובדן  -עקיף או ישיר - שייגרם לך או לרכושך בגין שימוש או היעדר גישה לאתר, או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתר, או באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים. הקישורים האמורים ומקורות מידע נוספים באתר זה מהווים שירות לקהל הרחב ולמשתמשי האינטרנט בלבד, והכללתם באתר החברה אינו מהווה תמיכה או קישור שלהם לפעילות, מוצרים או שירותי החברה. כמו כן, קימברלי-קלארק אינה נושאת בחובת עדכון האתר או התכנים הרשומים בו, ושוללת כל אחריות כלפי כל אדם בגין היעדר עדכון התכנים האמורים.

 

קימברלי-קלארק שומרת לעצמה את הזכות (1) לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, (2) לערוך בקרה ולהסיר הודעות משתמש אשר הועלו לאתר, ו (3) לשנות, לבטל או להגביל את הגישה לתוכן אתר אינטרנט זה במלואו או בחלקו בכל עת וללא הודעה מראש. במידה והוראה מהוראות תנאי שימוש אלו, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה ו/או בלתי ניתנת לאכיפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלו ו/או חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית. תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין קימברלי-קלארק בכל הנוגע לנושא הנידון לעיל. שימוש באתר מהווה הסכמה שלך לכל התנאים, ההודעות וההגבלות האמורים לעיל. אם אינך מסכים לכל התנאים, ההודעות וההגבלות האמורים לעיל, אל תעשה שימוש באתר אינטרנט זה.